SAINT PAUL WRITING HIS EPISTLES
NICHOLAS TOURNIER
BLAFFER FOUNDATION COLLECTION, HOUSTON, TEXAS